Regulamin

Regulamin zapisów oraz uczestnictwa w turnusach inicjatywy „Tatry Po Męsku”

 

SPIS TREŚCI

I. ORGANIZATORZY

II. PROCES ZAPISÓW

III. UCZESTNICTWO W TURNUSIE

 

I. ORGANIZATORZY

 1. Głównym koordynatorem inicjatywy jest Mirosław Banach, który otrzymał błogosławieństwo biskupie na taką formę prowadzenia turnusów.
 2. Opiekę duchową nad inicjatywą sprawuje ks. Bogdan Kania, Moderator ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Katowickiej.
 3. Każdy turnus ma przydzieloną osobę odpowiedzialną i współodpowiedzialną.
 4. Stowarzyszenie Trzy Góry wspiera organizację wyjazdów.

 

II. PROCES ZAPISÓW

 1. Zapisy na turnus odbywają się wyłącznie drogą internetową poprzez formularz opublikowany na stronie tatrypomesku.pl
 2. Zapisy ruszają 1 marca o wskazanej na stronie godzinie.
 3. Zakaz zgłaszania osób trzecich (np. znajomych) lub rezerwowania zgłoszeń dla kogoś innego.
 4. Liczba miejsc na każdy z turnusów jest ograniczona. Obowiązuje zatem zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Istnieje możliwość zapisów na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji kogoś z listy podstawowej organizator kontaktuje się według kolejności zgłoszeń z osobami z listy rezerwowej.
 5. Nie ma możliwości uczestniczenia w turnusie nie będąc wcześniej zapisanym.
 6. Po wysłaniu formularza na podany adres mailowy zostanie wysłana automatycznie informacja o koncie bankowym do wpłaty zadatku. Tylko wpłata zadatku w określonym podczas zapisów terminie potwierdza uczestnictwo. Po tym terminie brak wpłaty oznacza automatyczną rezygnację.
 7. Wpłacony zadatek zgodnie z definicją określoną w Kodeksie Cywilnym nie podlega zwrotowi. Stanowi natomiast część finalnej kwoty, którą uczestnik gotówkowo uzupełnia w dniu przyjazdu.
 8. Na turnus “rodzic z synem/córką” rodzic/opiekun prawny zgłasza tylko jedno dziecko. Płatność za dziecko jest pełna.
 9. Istnieje możliwość późniejszej rezygnacji, jednak wpłacony zadatek pozostaje bez zwrotu. Najczęściej stanowi on wsparcie dla osób, których nie stać na uczestnictwo w turnusie.
 10. Uprzejmie prosi się o jak najszybsze poinformowanie telefoniczne lub mailowe organizatora o ewentualnej rezygnacji.
 11. Osoba rezygnująca jeśli wpłaciła zadatek może zaproponować inną osobę na swoje miejsce, wtedy kwota zadatku przechodzi na nową osobę. Stanowi to formę “odzyskania” zadatku przez osobę rezygnującą. Rozliczenie tej kwoty pozostaje pomiędzy tymi osobami.
 12. Nie ma możliwości zmiany turnusu przez osobę zgłoszoną, jedynie poprzez ponowny proces zapisu na kolejny turnus (w tym zgłoszenie na listę rezerwową). W takim przypadku, gdy uczestnik znajdzie się na nowej liście, zadatek przechodzi za nim na nowy termin. Bardzo prosimy o poinformowanie organizatora o takiej zmianie i rezygnacji z pierwszego terminu.
 13. Jeśli nastąpi rezygnacja na mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem turnusu, bez zaproponowanego zastępstwa, prosimy o pokrycie pełnej kwoty uczestnictwa, poprzez przelew na konto Stowarzyszenia Trzy Góry. Ośrodki, w których nocujemy ponoszą stratę, jeśli nie zapewnimy pełnej obsady turnusu. Te uzupłenienie kwoty ją rekompensuje.
 14. Dane osobowe są przetwarzane przez organizatora tylko w celach organizacji turnusu. Nie są przekazywane osobom trzecim. Zgodnie z prawem mogą być usunięte lub zmodyfikowane po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 603-592-396 lub mailowym: jacek@tatrypomesku.pl.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy przesłane przez zgłaszającego w formularzu zapisów.
 16. Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca turnusu lub jego odwołania. W przypadku odwołania każdy ze zgłoszonych uczestników otrzyma zwrot zadatku.
 17. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia turnusu na inny zaproponowany termin, gdy sytuacja zewnętrzna uniemożliwi jego organizację.
 18. Zgłaszający wyraża zgodę na publikację swojego imienia i pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na stronie organizatora.
 19. Zgłaszający wyraża zgodę na komunikację telefoniczną, mailową oraz smsową w sprawach organizacyjnych.
 20. Wyrażenie zgód wymienionych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne lecz niezbędne w celu przeprowadzenia procesu zapisu na wyjazd.
 21. Zgłaszającym może być jedynie osoba pełnoletnia. W przypadku turnusów „Rodzic z dzieckiem” – nie ma ograniczeń wiekowych dla dziecka (może to być również osoba dorosła). Dobrym wyznacznikiem jest wcześniejsze “sprawdzenie” jak dziecko sobie radzi na górskim szlaku.
 22. Przekazując informacje wrażliwe (np. o stanie zdrowia, kwestie dot. wyznania, wiary) organizator zapewnia o zachowaniu poufności.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia w przypadku osób, które podczas poprzednich turnusów zakłócały ich przebieg.
 24. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

III. UCZESTNICTWO W TURNUSIE

 1. Uczestnikiem może być jedynie osoba zapisana przez formularz zgłoszeniowy z dokonanym w terminie przelewem zadatku.
 2. Wyklucza się możliwość uczestniczenia w turnusie z noclegiem w innym ośrodku lub dołączania do grupy na trasie.
 3. Wszelkie opóźnienia w przybyciu do miejsca zakwaterowania powinny zostać z wyprzedzeniem zgłoszone organizatorowi.
 4. Uczestnik w dniu przyjazdu reguluje w gotówce pozostałą należność za turnus.
 5. Uczestnik potwierdza swoją tożsamość poprzez okazanie dowodu osobistego opiekunowi turnusu (weryfikacja osoby zgłaszanej do ubezpieczenia).
 6. Uczestnik zobowiązuje się do podporządkowania poleceniom organizatora turnusu.
 7. Podczas turnusów z dziećmi, rodzic odpowiada za swojego podopiecznego.
 8. Trasy górskie wybiera opiekun wraz z osobą prowadzącą grupę, uwzględniając wiek uczestników, zgłoszone zdrowotne ograniczenia. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn uczestnik w danym dniu nie powinien podejmować fizycznego wysiłku poprzez kilkugodzinne wyjście w góry, powinien poinformować o tym opiekuna turnusu.
 9. Opiekun turnusu monitoruje i stosuje się do komunikatów Tatrzańskiego Parku Narodowego (ograniczenia na szlakach, informacje pogodowe).
 10. Osoba prowadząca grupę ma prawo zawrócić uczestników z trasy ze względu na zmianę warunków pogodowych lub innych ważnych czynników, wpływających na bezpieczeństwo grupy.
 11. Organizator turnusu ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z wyjścia grupy na trasę górską ze względu na warunki pogodowe bądź niesprzyjające prognozy.
 12. Program turnusu może ulec zmianie.
 13. Organizator pokrywa koszty biletów wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jeśli uczestnik posiada uprawnienia do zniżek organizator będzie wdzięczny za przekazanie tej informacji by obniżyć poniesione koszty.
 14. Celem naszych górskich wędrówek nie jest zdobywanie szczytów, bądź pokonywanie trudnych odcinków. Podjęty wysiłek fizyczny i duchowy to czas na budowanie więzi z dzieckiem, z drugim człowiekiem czy też z Bogiem.
 15. Inicjatywa ma charakter katolicki i ewangelizacyjny (jesteśmy otwarci również na obecność osób niewierzących lub innego wyznania). W programie turnusu znajduje się: Msza Święta, modlitwa na trasie oraz w miejscu pobytu, konferencje.
 16. Podczas turnusu może być obecny ksiądz katolicki, by w tym czasie zapewnić uczestnikom opiekę duchową. 
 17. Każdy uczestnik ma prawo czuć się swobodnie bez względu na wyznanie czy stan swojej wiary. Organizator nie może przymuszać do uczestnictwa w punktach związanych z modlitwą lub z nauczaniem katolickim.
 18. Poprzez zgłoszenie uczestnik akceptuje również regulamin Ośrodka pobytu jak i przepisy Tatrzańskiego Parku Narodowego.
 19. Ze względu na religijny charakter naszych górskich wędrówek organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników zgłoszonych u ubezpieczyciela jako grupa pielgrzymkowa.
 20. Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w turnusie w dowolnym momencie, bez prawa do zwrotu wpłaconej kwoty, która stanowi pokrycie całości pobytu wraz z pakietem uczestnika.
 21. Opiekun turnusu może odmówić dalszego uczestnictwa osobie, która zakłóca przebieg turnusu, bez prawa do zwrotu wpłaconej kwoty.
 22. Wyjazd ma charakter bezalkoholowy.
 23. Organizator może opublikować wybrane zdjęcia z turnusów na stronie tatrypomesku.pl oraz na administrowanych portalach społecznościowych. Uczestnik ma prawo do sprzeciwu publikacji jego wizerunku w Internecie informując o tym organizatorów.
 24. Bez względu na różnice wieku uczestników zwracajmy się do siebie po imieniu “na Ty”. Skracamy dystans komunikacji.
 25. Nie dyskutujemy o polityce.
 26. Od samego początku naszej inicjatywie przyświecają trzy zasady duchowe, do których organizatorzy zachęcają uczestników podczas turnusu:
 • post – dobrowolny, każdy może pościć w sposób indywidualny, przed lub w trakcie wyjazdu
 • modlitwa – każdego dnia podczas pobytu uczestniczymy we Mszy Św., modlimy się w górach, na szlaku jak i indywidualnie. Podczas wspólnej modlitwy polecamy Bogu sprawy całego kraju, Europy i świata, jak też nasze rodziny i indywidualne sprawy dnia codziennego
 • jałmużna – dobrowolna, według własnych możliwości. Wspomagamy finansowo tych, których nie stać w całości opłacić wyjazd w góry. Pamiętamy też o gospodarzach i miejscu w którym gościmy, jak i o parafii na terenie której się znajdujemy. Wspieramy młodzież pragnącą uczestniczyć w różnych rekolekcjach. W ciągu roku, jako inicjatywa „Tatry Po Męsku”, z uzbieranych kwot wspieramy osoby potrzebujące i bezdomne.